sunshine

Mae'r plant yn cael cynnig nifer fawr o weithgareddau allgyrsiol, yn ystod oriau ysgol ac ar ol. Y clybiau sydd ar gael ar hyn o bryd yw:

Clwb Garddio 

Clwb sy'n cael ei arwain gan riant ac athro ar brynhawn dydd Iau rhwng 3.30-4.30yh, yn nhymor y Gwanwyn a'r Haf. Mae'r clwb yn agored i bob plentyn oed ysgol ac am ddim. Yn y gorffennol datblygom ardal allanol wrth ochr yr ysgol. Yma, lleolir yr ardd lysiau, ffrwythau, coed a blodau. 

IMG 2967IMG 3088

Clwb Campau'r Ddraig[Clwb Chwaraeon] 

Cynhelir y clwb hwn ar brynhawn Iau rhwng 3.30-4.30yh yn nhymor yr Hydref ac ar brynhawn dydd Mawrth rhwng 3.30-4.30yh yn nhymor yr Haf. Mae'r clwb yn rhad ac am ddim ac yn agored i bob plentyn oed ysgol. Mae'r clwb yn cael ei gynnal gan 1 riant a 3 llysgennad efydd sy'n cynorthwyo'r rhieni i arwain y clwb. Nod y clwb yw i ddatblygu sgiliau ymarfer corff y disgyblion, datblygu dealltwriaeth am y pwysigrwydd o gadw'n heini ac iach, gwaith tîm a chwarae gemau newydd. Mae'r clwb yn dilyn prif egwyddorion Campau'r Ddraig Cymru. 

IMG 1478IMG 1498

Clwb Coginio

Cynhelir y clwb hwn ar brynhawn Iau rhwng 3.30-4.45yh i ddisgyblion blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 yn nhymor yr Hydref. Mae'r clwb yn cael ei arwain gan 2 athro. Mae'r plant yn datblygu sgiliau coginio sylfaenol ac ymarferol. Mae gan ddisgyblion y cyfle i fynd a'u bwyd adref [prif gwrs neu pwdin] a rhannu gyda gweddill y teulu! Nid oes angen i mam na dad i goginio ar nos Iau!  

IMG 2379IMG 2376

Adran Urdd

Dyma glwb sy’n cynnig amryw o weithgareddau sac yn llawn hwyl a sbri i holl blant yr ysgol. Er mwyn mynychu’r clwb mae’n angenrheidiol bod eich plentyn wedi ymaelodi â’r urdd. Mae’r gweithgareddau a chynigir i blant yng nghlwb yr Adran yn cynnwys:

  • Gweithgareddau celf a chrefft
  • Gemau drama a cherddoriaeth
  • Ymweliadau oddi wrth unigolion o’r gymuned
  • Paratoadau tuag at Eisteddfod yr Urdd
  • Gweithgareddau coginio a chwaraeon
  • Tripiau e.e. Y sinema a’r traeth.

Mae Clwb yr Adran yn cael ei gynnal yn nhymor yr Hydref a'r Gwanwyn bob nos Fawrth o 3:30y.p. hyd at 4:30y.h. ac yn £1.00 i fynychu’n wythnosol.  

IMG 1935IMG 1933