sunshine

Mae gan yr ysgol 4 cyngor. Mae'r pedwar ohonynt yn cynnwys cynrychiolwyr o flwyddyn 2, 3, 4, 5 a 6 a hefyd llywodraethwr yn gysylltiedig i'r cynghorau. Mae’r cynghorau'n cwrdd o leiaf ddwywaith y tymor er mwyn trefnu digwyddiadau, gweithgareddau a hefyd i wrando ar syniadau disgyblion eraill am yr hyn yr hoffent i'r ysgol, a sut y gellid datblygu'r ysgol a'i hamgylchedd.

Y Cyngor Ysgol 

Dyma aelodau'r Cyngor ysgol am y flwyddyn 2016/17:

 IMG 4801

Y Cyngor Eco 

Mae Ysgol Hafodwenog yn gwneud pob ymdrech i edrych ar ôl ein hamgylchedd a’n byd, a hynny o fewn pob agwedd o fywyd yr ysgol. Mae gennym bwyllgor Eco sydd yn cymryd eu cyfrifoldebau’n ddifrifol, wrth wneud eu gorau i godi ymwybyddiaeth plant ag aelodau’r gymuned am faterion Eco. 

IMG 4804IMG 3199

 Cod Eco Ysgol Hafodwenog 

 • Parchu’r amgylchedd o fewn yr ysgol, tu allan i’r ysgol ac yn y gymuned.
 • Troi’r golau i ffwrdd pan fydd neb yn ei ddefnyddio.
 • Rhoi’r sbwriel yn y bin ac ailgylchu cymaint ag sy’n bosibl.
 • Cau’r drysau er mwyn cadw’r gwres i mewn.
 • Troi’r tapiau i ffwrdd a pheidio â gwastraffu dŵr.
 • Cerdded i’r ysgol os ydym yn medru.
 • Parchu’r planhigion sydd o gwmpas ein hysgol.

Ysgol Iach

Mae holl aelodau ac unigolion sy’n gysylltiedig ag Ysgol Hafodwenog yn ymdrechu i gadw’n iach mewn amryw o ffyrdd. Rydym wedi ennill dwy ddeilen ac yn anelu tuag at y cam nesaf! Dyma rai o’r gweithgareddau sy’n cymryd lle yn ein hysgol er mwyn cadw’n iach:

 • Clwb Brecwast - Mae’r Clwb Brecwast ar gael am ddim i blentyn sy’n mynychu’r ysgol o 8:15y.b. tan 8:55y.b bob bore. Mae’r ddarpariaeth yma a gynigwyd i blant yn dilyn gofynion Cenedlaethol. Ceir brecwast maethlon, iachus, blasus sy’n rhoi dechreuad da i blant i’w diwrnod prysur o’u blaenau!
 • Cinio - Mae’r ciniawau a gynigwyd i blant o fewn yr ysgol yn dilyn bwydlen a chanllawiau’r Sir, ac yn cynnig prydau amrywiol iachus a blasus i blant. Paratowyd a choginiwyd pob pryd o fwyd gan ein cogyddes, a lle’n bosib, defnyddiwyd llysiau o ardd yr ysgol fel rhan o brydau cinio’r plant.
 • Brwsio Dannedd - Mae’r ysgol wedi bod yn rhan o’r Cynllun GWEN ers 18mis ac rydym yn anelu tuag at y Wobr Efydd erbyn hyn. Mae’r plant yn brwsio dannedd yn ddyddiol ac yn dod yn annibynnol wrth wneud.
 • Gwersi Addysg Gorfforol, Sesiynau Nofio a Chlwb Campau’r Ddraig - Mae’r plant yn derbyn 1 awr o Addysg Gorfforol yr wythnos, ynghyd â sesiynau nofio. Mae’r ysgol yn ymweld â phwll nofio Castell Newydd Emlyn yn wythnosol ar fore Dydd Gwener am wersi Nofio. Mae’r gwersi nofio ar gael yn Nhymor yr Hydref a’r Gwanwyn. Cynhelir Clwb Campau’r Ddraig yn wythnosol ar Nos Fercher yn ogystal i holl blant sy’n mynychu’r ysgol. Gweler Adran ‘Clybiau’ ar gyfer mwy o wybodaeth am hyn.
 • Siop Ffrwythau - Mae yna siop ffrwythau ar gael yn ddyddiol i brynu amryw o ffrwythau ffres. Mae yna griw o blant o flwyddyn 5 a 6 sy’n gyfrifol am redeg y siop, gan gynnwys archebu’r ffrwythau o fusnes lleol a rheoli’r cyllid. Ymdrechir i sicrhau bod y ffrwythau yn gynnyrch sy’n cefnogi Masnach Deg.

 IMG 4812

 

Masnach Deg

Mae gan yr ysgol Pwyllgor Fasnach Deg gweithgar sy’n cyfarfod yn gyson er mwyn rhannu syniadau a threfnu gweithgareddau a digwyddiadau er mwyn codi ymwybyddiaeth aelodau’r ysgol a’r gymuned ehangach o faterion Masnach Deg, ynghyd â chodi arian ar gyfer elusennau sy’n ymwneud â materion Masnach Deg, megis TraidCraft.