sunshine

Mae'r cynghorau yn cynnwys cynrychiolwyr o flynyddoedd 2-6 a hefyd llywodraethwr yn gysylltiedig i'r cynghorau. Mae’r cynghorau'n cwrdd o leiaf ddwywaith y tymor er mwyn trefnu digwyddiadau, gweithgareddau a hefyd i wrando ar syniadau disgyblion eraill am yr hyn yr hoffent i'r ysgol, a sut y gellid datblygu'r ysgol a'i hamgylchedd.

Y Criw Cymraeg a Chyngor Ysgol 

Mae'r cyngor ysgol yn grŵp ffurfiol o ddisgyblion Hafodwenog sy'n cael eu hethol gan eu cyfoedion i'w cynrychioli.

Rydyn ni am ysbrydoli plant a phobl ifanc i ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd. Mae’r Siarter Iaith i bawb a gall pob aelod o gymuned yr ysgol gymryd rhan – cyngor yr ysgol, dysgwyr, y gweithlu, rhieni, gofalwyr, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach. Mae hyn yn sicrhau bod gan bob ysgol perchnogaeth lawn ar eu Siarter Iaith. Gyda’n gilydd fe wnawn ni gynyddu defnydd cymdeithasol plant a phobl ifanc o’r Gymraeg.

Y Cyngor Eco a Masnach Deg 

Mae Ysgol Hafodwenog yn gwneud pob ymdrech i edrych ar ôl ein hamgylchedd a’n byd, a hynny o fewn pob agwedd o fywyd yr ysgol. Mae gennym bwyllgor Eco a Masnach Deg sydd yn cymryd eu cyfrifoldebau’n ddifrifol, wrth wneud eu gorau i godi ymwybyddiaeth plant ag aelodau’r gymuned am faterion Eco a Masnach Deg. 

 Cod Eco Ysgol Hafodwenog 

 • Parchu’r amgylchedd o fewn yr ysgol, tu allan i’r ysgol ac yn y gymuned.
 • Troi’r golau i ffwrdd pan fydd neb yn ei ddefnyddio.
 • Rhoi’r sbwriel yn y bin ac ailgylchu cymaint ag sy’n bosibl.
 • Cau’r drysau er mwyn cadw’r gwres i mewn.
 • Troi’r tapiau i ffwrdd a pheidio â gwastraffu dŵr.
 • Cerdded i’r ysgol os ydym yn medru.
 • Parchu’r planhigion sydd o gwmpas ein hysgol.

Ysgolion Iach a Llysgenhadon Chwaraeon

Mae holl aelodau ac unigolion sy’n gysylltiedig ag Ysgol Hafodwenog yn ymdrechu i gadw’n iach mewn amryw o ffyrdd. Rydym wedi ennill dwy ddeilen ac yn anelu tuag at y cam nesaf! Dyma rai o’r gweithgareddau sy’n cymryd lle yn ein hysgol er mwyn cadw’n iach:

 • Clwb Brecwast - Mae’r Clwb Brecwast ar gael am ddim i blentyn sy’n mynychu’r ysgol o 8:15y.b. tan 8:55y.b bob bore. Mae’r ddarpariaeth yma a gynigwyd i blant yn dilyn gofynion Cenedlaethol. Ceir brecwast maethlon, iachus, blasus sy’n rhoi dechreuad da i blant i’w diwrnod prysur o’u blaenau!
 • Cinio - Mae’r ciniawau a gynigwyd i blant o fewn yr ysgol yn dilyn bwydlen a chanllawiau’r Sir, ac yn cynnig prydau amrywiol iachus a blasus i blant. Paratowyd a choginiwyd pob pryd o fwyd gan ein cogyddes, a lle’n bosib, defnyddiwyd llysiau o ardd yr ysgol fel rhan o brydau cinio’r plant.
 • Brwsio Dannedd - Mae’r ysgol wedi bod yn rhan o’r Cynllun GWEN a mae’r plant yn brwsio dannedd yn ddyddiol ac yn annibynnol wrth wneud.
 • Gwersi Addysg Gorfforol, Sesiynau Nofio a Chlwb Campau’r Ddraig - Mae’r plant yn derbyn 1 awr o Addysg Gorfforol yr wythnos, ynghyd â sesiynau nofio. Mae’r ysgol yn ymweld â phwll nofio Castell Newydd Emlyn a mae’r gwersi nofio ar gael yn Nhymor yr Hydref a’r Gwanwyn. Cynhelir Clwb Campau’r Ddraig, gweler Adran ‘Clybiau’ ar gyfer mwy o wybodaeth am hyn.
 • Siop Ffrwythau - Mae yna siop ffrwythau ar gael yn ddyddiol i brynu amryw o ffrwythau ffres. Mae yna griw o blant o flwyddyn 3-6 sy’n gyfrifol am redeg y siop, gan ymdrechir i sicrhau bod y ffrwythau yn gynnyrch sy’n cefnogi Masnach Deg.