sunshine

Y Cyfnod Sylfaen i blant 4 - 7 mlwydd oed. Addysgir y dosbarth hwn gan Mrs Enfys John a Mrs Anwen Thomas gyda chymorth Mrs Helen Bowen, Mrs Catrin Brain a Mrs Wendy Thomas. 

Cliciwch ar y penawdau i’r chwith ar y dudalen yma er mwyn darganfod mwy am ein dosbarth!

Beth yw'r Cyfnod Sylfaen?

Cyflwyniad i’r Cyfnod Sylfaen

Gweithredir y Cyfnod Sylfaen mewn ysgolion yng Nghymru i blant 3-7 oed. Daeth mewn i rym mewn dosbarthiadau Meithrin a Derbyn ym mis Medi, 2008. Ym Medi 2011, gweithredwyd holl ddosbarthiadau o’r Meithrin hyd at Flwyddyn Dau yn ôl y fframwaith yma. Mae’r addysg a gynigwyd yn y Cyfnod Sylfaen yn hollol gwmpasog ac yn hollol ymrwymedig i ddatblygiad cyfannol plant – y plentyn sy’n ganolog i’r dysgu. 

Gweithredir ar sail anghenion y plentyn, a hynny drwy’r cyfrwng o chwarae. Wrth wneud gweithgareddau chwarae strwythuredig, mae’r plentyn yn meithrin amryw o sgiliau a phrofiadau uniongyrchol, gwerthfawr. 

Mae’r holl gyfleodd yma’n hanfodol i blant o’r oedran yma am ei bod yn cyfrannu’n helaeth tuag at eu datblygiad cyfannol.

Y 7 maes dysgu 

Fe benodir 7 o feysydd dysgu ar gyfer cynnwys cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen (ynghyd ag Addysg Grefyddol fel pwnc ychwanegol). Mae pob maes dysgu yn ymdrin gyda gwahanol sgiliau sydd angen ar blant, o dan wahanol gyd-destunau.

Dyma’r 7 maes dysgu: 

 • Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol
 • Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu
 • Datblygiad Mathemategol
 • Datblygu’r Gymraeg
 • Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd
 • Datblygiad Corfforol
 • Datblygiad Creadigol

Cyd-glymwyd yr holl feysydd dysgu gyda’i gilydd yn wrth gynllunio – ni cheir eu trin ar wahân. Yn aml, cynlluniwyd cyfleoedd dysgu’n seiliedig ar thema, lle phlethwyd y meysydd yn naturiol. 

Yr iaith Gymraeg 

Un o’r meysydd dysgu yw ‘Datblygu’r Gymraeg’. Mae ei sefydliad yn gweithredu drwy’r cyfrwng Cymraeg - Fe anogir bob plentyn mabwysiadu a defnyddio’r iaith yn ystod eu hamser yn ein cwmni. Ein cred yw dylai bob plentyn cael y fantais o ddefnyddio dwy iaith yn rhugl, am fod yr iaith Gymraeg ynghyd â’r Saesneg yr un mor hanfodol yng Nghymru erbyn heddiw. Heb os, bydd y gallu fydd gyda’ch plentyn o ddefnyddio'r ddwy iaith yn y dyfodol, yn fantais enfawr iddynt. 

Pam mae dysgu yn yr awyr agored mor bwysig? 

Mae dysgu allan yn yr awyr agored yn fanteisiol am amrywiol resymau: 

 • Mae’n gyffrous ac yn ysgogi dysgu plant.
 • Mae’r tu allan yn golygu defnyddio’u 5 synnwyr.
 • Mae’n hyrwyddo annibyniaeth.
 • Mae’n datblygu chwilfrydedd naturiol i archwilio, ac empathi tuag at ein hamgylchedd naturiol
 • Ceir effaith cadarnhaol ar les a datblygiad plant yn gyfan gwbl; yn gymdeithasol, yn gorfforol, yn wybyddol, yn ddiwylliannol ac yn bersonol.

A fydd fy mhlentyn yn dal i ddysgu darllen ac ysgrifennu? 

Yn y Cyfnod Sylfaen, rhoddir pwyslais ar ddatblygu sgiliau plant i siarad a gwrando. Bydd hynny'n sylfaen gadarn ar gyfer datblygu darllen ac ysgrifennu.

Mae llawer o blant ifanc yn cychwyn ym myd addysg yn methu siarad am eu teimladau a'u profiadau. Nid yw'r plant hyn yn teimlo awydd i ddarllen ac ysgrifennu ac nid ydynt yn gweld gwerth y gweithgareddau hyn. Mae plant sy'n medru rhannu eu teimladau a siarad am eu profiadau yn fwy awyddus o lawer i gofnodi eu teimladau ac i ddarllen beth y mae pobl eraill wedi'i ysgrifennu. Felly, mae'n bwysig bod plant yn dysgu siarad am eu teimladau a gwrando ar eraill fel y byddant yn awyddus i ddatblygu sgiliau darllen ac ysgrifennu. 

Os oes gan blant sgiliau siarad a gwrando da pan fyddant yn cychwyn ym myd addysg, bydd y staff yn eu hybu i symud ymlaen. Yr hyn sy'n bwysig yw bod plant yn cael profiadau sy'n ymateb i'w hanghenion ac yn eu helpu i ddysgu'n llwyddiannus. 

 

Gweithgareddau'r Cyfnod Sylfaen

Cynllunio ar y cyd

Mae diddordebau’r plant yn cael eu hystyried wrth gynllunio gweithgareddau’r dosbarth - rydym yn cynnal sesiwn gynllunio’n gyson gyda’r plant, ac yn cofnodi eu cwestiynau, syniadau a’u sylwadau ar thema y byddwn yn ei hastudio. Gweler ein cynllunio ar y cyd o fewn ein portffolio ‘Taith Ddysgu’ sydd i’w weld y tu allan i’n dosbarth. Rydym hefyd yn ychwanegu lluniau a sylwadau’r plant yn raddol wrth gynnal gweithgareddau a gweithio drwy themâu penodol.

Pam na wnewch chi gael cipolwg ar beth rydym wedi bod yn ymchwilio i mewn iddo’n ddiweddar?